مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
تشکیل جلسه کارگروه آموزش و ترویج مشترک بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ، اداره کل شیلات و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان
دو شنبه 21 آبان 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری :سالن کنفرانس مرکز

تاریخ :1397/8/20

به گزارش روابط عمومی مرکز، اولین جلسه کارگروه ترویج مشترک بین مرکز تحقیقات ذخایر آبریان آبهای داخلی، اداره کل شیلات و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات با حضور ریاست و معاون پژوهشی و اعضای کارگروه ترویج مرکز و نماینده ترویج اداره کل شیلات تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص تشکیل جلسات درهر دوهفته ، انتصاب محققان معین و مروجان پهنه ، پیگیری دقیق و منظم و تنظیم اساسنامه و برنامه ریزی برای هدفمند کردن کارگروه، پیگیری و ایجاد راهکارهای موثر جهت انجام طرح های ترویجی باهمکاری مشترک ، پیگیری جهت انتقال دستاورهای ترویجی به مروجان وبهره برداران شیلاتی در استان، ارائه راهکارهای مناسب جهت تحقق یافتن اهداف کارگروه ترویجی مشترک در عرضه شیلاتی در منطقه و استان مورد بحث قرارگرفت.
تعداد بازديد:282
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co