مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید از رهاسازی مولدین کلمه جهت تکثیر طبیعی در نزدیکی مصب گرگانرود
سه شنبه 7 فروردین 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل: مصب رودخانه گرگانرود
تاریخ: 1397/1/5

به گزارش روابط عمومی مرکز، ریاست مرکز به همراه مهندس شکیبا مسئول مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی سیجوال ورییس ایستگاه تحقیقاتی قره سو بازدیدی از منطقه رهاسازی مولدین کلمه جهت تکثیر طبیعی در نزدیکی مصب گرگانرود داشتند. دراین بازدید وضعیت مولدین بررسی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط طبیعی و امنیت منطقه ارائه گردید.
تعداد بازديد:333
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co