مقالات به چاپ رسیده
وضعیت مقالات تحقیقاتی مرکز 1385 الی 1393
يک شنبه 12 آذر 1396
مقالات منتشره در مجلات داخلی و خارجی
تعداد مقالات منتشره در مجلات داخلی و خارجی شامل : 3 مقاله ISI ، 36 علمی پژوهشی ، 22 منطقه ای ، تعداد مقالات ارائه شده در همایشها ،کنفرانسها، سمینارها 70 مقاله ملی ، 19 مقاله بین المللی ،
تعداد بازديد:1352